A képzés rendje (2019-)

Utolsó módosítás: 2019. április 10.

A doktori képzés általános rendjéről a Történelemtudományi Doktori Iskola Képzési Terve, a Doktori Iskola Működési Szabályzata, valamint az Eszterházy Károly Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzata rendelkezik.

A doktori képzés 8 félévből áll. A 8 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 240 kreditet kell teljesítenie az alábbiak szerint.

Minden kurzus 6 kreditet ér. A kurzusok felvételével és elvégzésével minimum 108, maximum 144 kredit szerezhető. A kötelező tárgyak zömét négy modul kurzusai teszik ki, amelyek a következők:

  • 3 kurzusból álló historiográfia. Ezen belül 2 kurzus (Historiográfia I–II.) az egyes korszakok történetírásának legfontosabb szerzőit, műveit, irányzatait és megközelítéseit tárgyalják, különös tekintettel a kurrens (20. századi és legújabb) irodalomra. A harmadik, tematikus jellegű szemináriumon (Historiográfiai gyakorlat) a doktoranduszok elkészítik saját disszertációjuk historiográfiai bevezetőjének első, szövegszerű változatát.
  • 4 kurzusból álló idegen nyelvű szakszöveg és szakirodalom olvasási, értelmezési és fordítási gyakorlat. (Forrás és szakszöveg olvasás idegen nyelven I-IV.)
  • 2 disszertációfejlesztő kurzus, amely részben az értekező próza és az analitikus nyelvhasználat gyakorlására szolgál, részben a disszertáció két lehetséges fejezetének kimunkálását eredményezi, amelyet a doktoranduszok workshop-rendszerben készítenek és dolgoznak fel. (Disszertációfejlesztő szeminárium I-II.)
  • 8 kurzusból álló, személyre és kutatási témára szabott tutoriális modul, ami a témavezetővel folytatott rendszeres konzultációkat jelent az egyéni kutatási és munkaprogram alapján, félévenkénti beszámolókkal. (Tutoriális foglalkozás I-VIII.)

Ehhez a négy kötelező modulhoz társul ugyancsak kötelező tárgyként 1 történelemfilozófiai kurzus, amely a történetírás elméletébe való bevezetés, különös tekintettel a 19. és 20. század analitikus és szubsztantív történelemfilozófiai áramlataiba.

Az összesen 18 kötelező kurzus mellé érdeklődésétől és idejétől függően a doktorandusz annyi egyéb kurzust vesz fel és végez el, amennyit akar, ám ezek közül maximálisan csak 6 konvertálható kreditté (összesen 36 kreditnyi értékben).

A doktorandusz teljesítményét minden kurzus esetében 5 fokozatú skálán értékeli a tanár. Elégtelen minősítés esetén azonban a kurzusért kredit nem adható.

A kötelező tárgyak elvégzését a doktorandusz köteles a javasolt tanmenetnek megfelelően elvégezni, ám ez alól indokolt esetben a Doktori Iskola Tanácsa felmentést adhat. A többi tárgy felvételének időpontja a doktorandusztól és az aktuális kurzuskínálattól függ. A tanmenet alapelve, hogy a kötelező és szabadon választott tárgyak túlnyomó többségét az első 4 félévben végezze el a doktorandusz, hogy az utolsó 4 félévben disszertációjának elkészítésére tudjon koncentrálni.

A kötelező és szabadon választott tárgyakon felüli krediteket — a Doktori Iskola Működési Szabályzatában foglaltak szerint — publikációs és oktatási tevékenységgel, konferenciákon való részvétellel (elfogadott és megtartott előadással) szerezheti meg a doktorandusz.

A kurzusok szerkezetének áttekintése

A kurzusok felvételének struktúrája

Egyéni képzés

Jelentős elméleti felkészültséggel és nagy szakmai tapasztalattal, valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel rendelkező szakemberek számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulmányi kötelezettségek egy részének teljesítése nélkül szerezzenek doktori fokozatot. Az egyéni képzés általános feltételeiről az MSZ és az EDHSZ rendelkezik.

 


< Vissza