Eszterházy Károly bibliográfia

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Az alábbiakban Antalóczi Lajos atya megkezdett munkáját folytatva tesszük közzé Eszterházy Károly tevékenységéhez kapcsolódó bibliográfiáját. A gyűjtés folyamatos szerkesztés alatt áll.

ALBERT Ferenc

 • (1868) Heves és Külső-Szolnok vármegyék leírása. Eger. Érseki Lyceumi Nyomda. 118–128.

ANTAL Beatrix

 • (2005) Giambattista Guerrieri S. J. a Collegium Germanicum et Hungaricum rektorának levelei gróf Eszterházy Károly püspökhöz. Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 129–139.
 • (2007) Eszterházy Károly és Róma. Archivum 18. 21–54.
 • (2008) Károly Eszterházy, vescovo di Eger e la Curia Romana (1761–1799). In Gli archivi della Santa Sede e il Regno d'Ungheria (secc. 15–20). In: Memoriam di Lajos Pásztor, a cura di Gaetano PLATANIA, Matteo SANFILIPPO, Péter TUSOR, Budapest–Roma, 175–190. Collectanea Vaticana Hungariae, vol. 4.

ANTALÓCZI Lajos

 • (1993) Az egri Főegyházmegyei Könyvtár története 1793–1989. In: ANTALÓCZI Lajos (szerk.): Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793–1993. Emlékkönyv. 17–68. Eger. Főegyházmegyei Könyvtár
 • (1993) Az egri Főegyházmegyei Könyvtár megalakulása és mai helyzet. In: Nagy József (szerk.): Eszterházy Károly emlékezete. Acta Acadaemiae Pedagogicae Agriensis. Nova series. Tom. XXI. 83–101. Eger
 • (1996) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története (1793–1996). Eger. Főegyházmegyei Könyvtár
 • (1999) Eszterházy Károly bibliográfiája. In: KOVÁCS Béla (szerk.): Eszterházy Károly emlékkönyv. 399–414. Eger. Főegyházmegyei Könyvtár

ARNETH, ALFRED VON RITTER

 • (1881) Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und Freunde. IV. Band, Wien, 362.

ASZALAY József

 • (1859) Eszterházy Károly gróf egri püspök. In: Szellemi röppentyűk, történelmi s humoristikai szinezettel. Pest. Herz János. 21–26.

BADICS Ferenc

 • (1871) Az első magyar irodalomtörténetíró. Pápay Sámuel élete és irodalmi müködése. (Első közlemény) Irodalomtörténeti Közlemények, 7. 1–15.

BÁN Péter

 • (1999) Az egri püspöki uradalom igazgatása Eszterházy Károly idején. In: KOVÁCS Béla (szerk.): Eszterházy Károly Emlékkönyv. 259–370. Eger. Érseki Gyűjteményi Központ
 • (2004) Az egri püspökség úrbéri szerződései és „ideális urbáriumai" Mária Terézia országos rendezése előtt. In: Archivum 16. 135–194.
 • (2006) Eszterházy Károly és az uradalmi prefektus levelezése a püspöki beiktatás előtt. In: Acta Acad. Pead. Agriensis, Sectio Historiae XXXIII 77–90.
 • (2006) Eszterházy Károly szerepe Tiszanána és Kömlő újkori faluképének kialakulásában. In: Szabolcs–Szatmár Beregi Levéltári Évkönyv XVII., Nyíregyháza, 371–380.

BARTHA Lajos, ifj.

 • (1967) Csillagásztorony és csillagászati múzeum Egerben. Technikatörténeti Szemle. 248–261.
 • (1989) Az egri Specula – és a Csillagászati Múzeum. Föld és Ég. 84–87.

BASKAI Ernőné

 • (1972) Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, volt Lyceum épületének barokk korabeli freskói. In: Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 10. 431–441.

BATTHÁNY József

 • (1799) Applausus in adventum... dum solennes perageret... Caroli episcopi Agriensis e comitibus Eszterházy... breviter concinnatus. Agriae, Typographia Lycei. 4 p.

BÁRDOS Kornél

 • (1987) Eger zenéje 1687–1887. Bp. Akadémiai Kiadó. 546.

BERÉNYI László

 • (1999) Galánthai és Fraknói gróf Esterházy Ferenc kancellár. Egy magyar államférfi a 18. század utólján. In: Hermann István (szerk.): Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére. Pápa, 27–38.

BEVILAQUA-BORSODY Béla

 • (1929) A Galánthai Gróf Eszterházy Károly egri püspök által alapított egri egyetem csillagvizsgálójának története. 1762–1883. (Adalékok a 18–19. század magyar műveltségtörténetéhez.) Stella IV. évf. 3–4. sz. 101–143.

BIRÓ György

 • (1799) Kesergő versek, mellyeket... Eszterházy Károly egri püspök ő excellentziájának tartott exequiák alkalmatosságával irtt... Eger. Püspöki Oskola. 9.

BITSKEY István

 • (1974) Könyvek a XVIII. századi Egerben. Hevesi Szemle, 2(1974). 2. szám. 47–49.
 • (1982) Janzenizmus és ortodoxia. (Az egri püspöki könyvtár olasz anyaga a felvilágosodás korában) In: Magyar Könyvszemle, 98/1. 60–67.
 • (1993) Római hatások a barokk kori magyarországi főpapi könyvgyűjtésben In: ANTALÓCZY Lajos (szerk.): Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793–1993. Emlékkönyv. 83–91. Eger. Főegyházmegyei Könyvtár
 • (1993) Eszterházy Károly római tanulmányai és az egri barokk. In: Nagy József (szerk.): Eszterházy Károly emlékezete. Eger. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. (Acta Acadaemiae Pedagogicae Agriensis. Nova series. Tom. 21.) 43–54.
 • (1997) Püspökök, írók, könyvtárak. Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Studia Agriensia 16. Eger. Heves Megyei Múzeumi Szervezet
 • (1999) „Püspökünk, példánk és tükörünk volt..." Eszterházy Károly életpályája és egyénisége. In: KOVÁCS Béla (szerk.): Eszterházy Károly emlékkönyv. 7–22. Eger. Érseki Gyűjteményi Központ
 • (2000) Pietas, ars, scientia. Eszterházy Károly egri püspök mecénási elvei és gyakorlata. Limes. Nr. 4. 81–88.
 • (2013) Eger a barokk kori Közép-Európában In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. 13–39. Eger. Líceum Kiadó
 • (2013) Eszterházy Károly helye Közép-Európa művelődéstörténetében In: Monok István (szerk.): In Agriam Adveni. 13–22. Eger, Líceum Kiadó (A helyi érték, Kulturális örökség tanulmányok, 1)

BORBÉLY Zoltán

 • (2008) Úrbéri viszonyok és úrbérrendezés az egri püspökség Heves megyei falvaiban Eszterházy Károly idején. Szakdolgozat. (Konzulens: Dr. Besze Tibor egyetemi docens)

BOSÁK Nándor

 • (1993) Teológiai oktatás Egerben a XVIII. században. In: ANTALÓCZY Lajos (szerk.): Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793–1993. Emlékkönyv. 159–164. Eger. Főegyházmegyei Könyvtár
 • (1999) Eszterházy Károly és a görög katolikusok. In: KOVÁCS Béla (szerk.): Eszterházy Károly Emlékkönyv. 165–188. Eger. Érseki Gyűjteményi Központ

BOZSIK Pál

 • (1910) Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. Eger. Érseki Lyceumi Könyvnyomda

BŐHM János

 • (1897) Gróf Eszterházy Károly. In: Egri Egyházmegyei Közlöny 29/6. 49–50.
 • (1899) Gróf Eszterházy Károly. +1799. Márc. 15. In: Egri Egyházmegyei Közlöny 31/6. 48–49.
 • (1910) Eszterházy Károly gróf, az utolsó egri püspök emlékezete. 1–2. rész. In: Egri Egyházmegyei Közlöny 42/13-14. 97–99.; 106–107.

BÖKŐ Péter

 • (2004) Az egri papnevelő intézet története. In: DOLHAI Lajos (szerk.): Emlékkönyv 300 éve alapított Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából 1704–2004. 93–106. Eger, Budapest. Egri Hittudományi Főiskola; JEL Kiadó

BREZNAY Imre

 • (1899) Eszterházy Károly gróf egri püspök. In: Az Egri Híradó tárczája. Egri Híradó, 7/22. 1.
 • (1933–1934) Eger a XVIII. században. 1–2. köt. Eger. Egri Nyomda Rt.

CHOBOT Ferenc

 • (1915–1917) A váczi egyházmegye történeti névtára. 1–2. köt. Vác. 637–639.

DERCSÉNYI Dezső

 • (1980) Vác, székesegyház. Bp. In: Tájak, korok, múzeumok. 16.

DERCSÉNYI Dezső – VOIT Pál

 • (1967–1978) Heves Megye Műemlékei. 1–3 köt. Budapest, Akadémia Kiadó

DEZSERICZKY Ince József

 • (1748–1760) De Intiis ac Majoribus Hungarorum Commentaria... Vol. 1–5. Buda

DINNYÉS PATRIK

 • (2018) Cirill betűs könyvek Eszterházy Károly egri püspök könyvtárában. In: Cirill betűs könyvek Eszterházy Károly egri püspök könyvtárában. Szerk.: Szabó Tünde-Szili Sándor. Szombathely, Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2018. 58-69. 

DOLHAI Lajos

 • (2004) A szeminárium könyvtárának története. In: DOLHAI Lajos (szerk.): Emlékkönyv 300 éve alapított Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából 1704–2004. 133–137. Eger, Budapest. Egri Hittudományi Főiskola; JEL Kiadó

DÓKA KLÁRA

(1997) Egyházi birtokok Magyarországon a 18–19. században. Budapest, 14–15; 181; 185; 188; 190.

FAZEKAS István

 • (2003) A bécsi Pázmáneum magyarországi hallgatói 1623–1918 (1951). Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8. Budapest. ELTE Levéltára

FOLTIN János

 • (1909) Kracker János Lukács festőművész emlékének felelevenítése. Eger. Érseki Lyceumi Nyomda, 55.

FÖLDVÁRI SÁNDOR

 • Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában. In: Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Szerk.: Beke Margit – Bárdos István. Esztergom, 1994. 297–308.

FÖLDVÁRI Sándor – OJTOZI Eszter

 • (1992) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirill betűs és glagolita könyvei. Debrecen

FÜLÖP Éva Mária

 • (1994) A pápa-ugod-devecseri Esterházy-uradalom megszervezése és gazdálkodása a 18. század folyamán. In: Tanulmányok Pápa város történetéből. A kezdetektől 1970-ig. Pápa, 143–177.
 • (1999) A Pápa-Ugod-Devecser uradalom a XVIII. században és az 1829. évi családi egyezség In: Hermann Imre (szerk.): Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére Pápa, 63–89.

GALLA Ferenc

 • (1938–1939) Borromei Szent Károly hatása Magyarországon 1–3. rész. In: Theologia, 5. 289–300. ; 6. 46–57.; 122–134.

GARAS Klára

 • (1941) Kracker János Lukács (1717-1779). Adalék a magyarországi barokk festészet történetéhez. Bp. Hungária Ny. 103.

GÁL Tibor

 • (2011) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár orvostudományi könyvei. In: CZEGLÉDI László, MONOK István (szerk.): De libris et bibliothecis. A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok I. 9–43. Eger. Líceum Kiadó
 • (2017) Tittel Pál egri csillagász. Eger, Líceum Kiadó. ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 3.)

GEBEI Sándor

 • (2010) Eszterházy Károly egri püspök és a „barokk Eger". In: Szymon BRZEZIŃSKI (szerk.): Barokk. Történelem, irodalom, művészet. 285–304. Warszawa. Neriton Kiadó

GENTHON István

 • (1955) Az egri Líceum. Bp., Képzőművészeti Alap. 35.

GOROVÉ László

 • (1876) Eger városának történetei. Eger. Érseki Lyceumi Nyomda. 244–257.

HANNULIK Joannes Chrisostomus

 • (1780) Ad excellentissimus praesulum Carolum Eszterházy... Ode XIV. In: Hannulik, J. C.: Lyricorum libri 2. Magnó Carolini, Typographia Antoniii Károlyi per F. Eitzenberger. 45–46.

HARTMANN Antal

 • (1777) Sermo quo excellentissimum... e comitibus Eszterházy de Galantha... salutavit... Magno Karolini, Typographia Comitis Károlyi. 8.

HERMANN Egyed

 • (1973) A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München. Aurora Könyvek. 264–392.

HILLER István

 • (1999) Az Esterházyak Pápán. Esterházy Miklós és Nyáry Krisztina házassága. In: Hermann István (szerk.): Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére. Pápa, 15–25.

HODINKA Antal

 • (1909) A munkácsi görög katolikus püspökség története. Budapest, MTA. 856.

HORVÁTH Elek – TÓTH Endre

 • (1936) Pápa megyei város multja, jelene és környéke. Pápa

HUDI József

 • (1999) Esterházy Károly birtokigazgatása levelezése tükrében (1759–1799). In: Hermann István (szerk.): Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére. Pápa, 77–89.

IVÁNYI Sándor

 • (1986) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa 1850 előtti kéziratok. Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. 5. Sorozatszerkesztő: SZELESTEI NAGY László. Budapest
 • (1993) Az egri püspöki nyomda a 18. században (Vázlat). In: ANTALÓCZY Lajos (szerk.): Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793–1993. Emlékkönyv. 251–258. Eger. Főegyházmegyei Könyvtár
 • [é. n.] Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár újabb kori kéziratainak jegyzéke. (kézirat az EFK-ban)

KÁDÁR László

 • (1993) Eszterházy Károly racionalizmusa. In: ANTALÓCZI Lajos (szerk.) Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793–1993. Emlékkönyv. 69–81. Eger. Főegyházmegyei Könyvtár

KARCSÚ Antal Arzén

 • (1880–1888) Vácz város története. 1–9. köt. Vácz, 2. köt. 6–8.

KANDRA Kabos

 • (1885) Eszterházy egri iskolái. In: Egri Egyházmegyei Közlöny., XVII. évf., 1. szám, pp. 14-16.; 1885. 4. szám, pp. 26-30.; 1885. 6. sz., pp. 43-45.; 1885. 8. sz., pp. 59-62.; 10. sz., pp. 73-75.

KAZINCZY Ferenc

 • [s.a.] Pályám emlékezete. Budapest, Singer és Wolfner. 134–139.

KELÉNYI B. Ottó

 • (1930) Az egri érseki Liceum csillagvizsgálójának története. A History of the Observatory of the Archiepiscopal College in Eger. Budapest. Stephaneum Nyomda Rt.
 • (1930) Eszterházy Károly gróf egri püspök csillagvizsgálójának könyvtára és az egri asztronómusok működése. Stella IV. 1–2. sz. 22–38.
 • (1930) A magyar csillagászat története. Communications of the Konkoly Observatory. 2. 1–118.
 • (1932) Eszterházy Károly gróf egri püspök és a magyar nyelv In: Magyar Nyelv, Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. 28. évf. 1. sz. 41–45.

KEMPELEN Béla

 • (1931) Magyar főrangú családok. Budapest, Szerző. 80–83.

KISS Péter

 • (2001) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár és az egyetemi gondolat XVIII. századi története. Agria XXXVII. 221–253.
 • (2004) Az egri püspökök és érsekek művelődéstörténeti munkásságából. In: FICZEK László (szerk.): Az Egri Főegyházmegye ünnepi sematizmusa. 38–61. Eger
 • (2011) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtártól a Líceumig. Gyöngyszemek Eger művelődéstörténetéből. Eger. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

KISSNÉ BOGNÁR Krisztina

 • (2004) Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526–1789 Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13. Budapest. ELTE Levéltára

KOLLÁNYI Ferenc

 • (1900) Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan. 359–362.

KONCZ Ákos

 • (1892) Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger

KONDORNÉ LÁTKÓCZKI Erzsébet

 • (1999) Eszterházy Károly végrendelete. In: KOVÁCS Béla (szerk.): Eszterházy Károly emlékkönyv. 371–397. Eger. Érseki Gyűjteményi Központ

KOSÁRY Domonkos

 • (1980) Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 758.

KOVÁCS Béla

 • (1974) Flagelláns körmenetek az egri egyházmegyében a XVIII–XIX. században. In: Archívum, (A Heves megyei Levéltár Közleményei 2.) 2. szám. 47–58.
 • (1997) Eszterházy Károly püspök egyházlátogatási jegyzőkönyvei. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1766-1767. Eger, Érseki Gyűjteményi Központ. Az egri egyházmegye történetének forrásai 1.
 • (1998) Eszterházy Károly püspök egyházlátogatási jegyzőkönyvei. Borsod vármegye 1768-1769. Eger, Érseki Gyűjteményi Központ. Az egri egyházmegye történetének forrásai 2.
 • (1998) Eszterházy Károly püspök egyházlátogatási jegyzőkönyvei. Szabolcs vármegye 1779. Eger, Érseki Gyűjteményi Központ. Az egri egyházmegye történetének forrásai 3.
 • (1999) Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásának jegyzőkönyvei. Eger és az egri káptalan 1780. Az egri egyházmegye történetének forrásai 4. Eger
 • (1999) Az egyházmegye plébániái és filiái Eszterházy Károly püspöksége idején In: KOVÁCS Béla (szerk.): Eszterházy Károly emlékkönyv. 43–163. Eger. Érseki Gyűjteményi Központ
 • (2001) Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírásai I. Az egri egyházmegye történetének forrásai 5. Eger
 • (2002) Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírásai II. Az egri egyházmegye történetének forrásai 6. Eger
 • (2003) Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírásai III. Az egri egyházmegye történetének forrásai 7. Eger

KOVÁTS Flórián

 • (1799) Oratio funebris cum excellentissimo... Domino Carolo episcopo Agriensi e comitibus Esterházy de Galantha, ... persoluta sunt die 14. kal. Julii 1799. Agriae, Typographia Lycei Agriensis. 20.

KOZMA Antal

 • (1938) Egy XVIII. századi száműzött jezsuita teológus francia nyelvű verses kézirata az egri érseki líceum könyvtárában. Egyetemes Philológiai Közlöny, 62. évf. 398–402.

LESKÓ József

 • (1921) Garampi József nuncius és egyházmegyénk. Egri Egyházmegyei Közlöny. 53. évf. 17. sz. 141–143.

LÉNÁRT Andor

 • (1982–83) Eszterházy Károly püspök XVIII. század végi építkezéseinek háttériparáról. Agria XIX. 187–217.

LIPP MÓNIKA

 • (2015) Eszterházy Károly püspök udvari órása. In: Virág Zsolt (szerk.): Egri Érseki Palota Látogatóközpont. Eger, 114-117.

LÖFFLER Erzsébet

 • (2002) Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből (1699–1943). Kiállítási séta az Egri Főegyházmegye múzeumában. Eger, 7–8.
 • (2012) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. Eger. Érseki Vagyonkezelő Központ
 • (2013) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. 13–39. Eger. Líceum Kiadó

LŐKÖS István

 • (1962) Dayka Gábor egri éveiről. Irodalomtörténet 1. évf. 3–4. sz. 398–409.
 • (1986) Eger és a felvilágosodás. Irodalomtörténet. 68. évf. 2. sz. 409–423.
 • (1989) Külömb-külömb féle jó és rossz szagú virágokkal tellyes kert. Pasquillusok a XVII–XVIII. századból. Budapest, 1898. Magvető. (Magyar Hírmondó) 238.
 • (1993) Konzervativizmus és progresszió között. Irodalom és művelődés Egerben Eszterházy püspöksége idején. In: NAGY József (szerk.): Eszterházy Károly emlékezete. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei XXI. 55–66. Eger

LUDÁNYI Gabriella, F.

 • (1993) Gróf Eszterházy Károly és a líceumi freskók programja. In: NAGY József (szerk.): Eszterházy Károly emlékezete. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, XXI. 67–81. Eger
 • (2010) Három festő, három freskó. A Líceum festészeti díszítése. In: Renn Oszkár (szerk.): Egri séták nemcsak egrieknek. I. köt. 77–83 p. (Egri Lokálpatrióta Egylet)
 • (2013) Építéstörténet. In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. Eger. Líceum Kiadó, 41–69.
 • (2013) Az épület freskói. In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. Eger. Líceum Kiadó, 71–109.

MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON

 • Magyar Katolikus Püspöki Kar szócikk alatt, Mária Teréziánál.

MARCZALI Henrik

 • (1881–1888) Magyarország története II. József korában. 1–3. köt. Budapest, MTA.
 • • (1890) Mária Terézia 1717–1780. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 288–292.

MÉSZÁROS István

 • (1993) Egyetemszervezési tervek Egerben 1754–1948. In: NAGY József (szerk.): Eszterházy Károly emlékezete. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXI. 25–42. Eger.

MESZLÉNYI Antal

 • (1938) Az Egri Érsekség felállításának s a Kassai és Szatmári Püspökségének kihasításának története. Budapest, Stephaneum Nyomda.

MICHALEK Manó

 • (1893) Az egri érsekmegyei könyvtár szakszerű czímjegyzéke. Eger, Érs. Lyc. Ny. 1. köt. I–XII.

MIKOLAI Vince

 • (2004) A magyar papnevelés vázlatos története. In: DOLHAI Lajos (szerk.): Emlékkönyv 300 éve alapított Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából 1704–2004. 77–89. Eger, Budapest. Egri Hittudományi Főiskola; JEL Kiadó

MITHAY Sándor

 • (1979) Adatok Esterházy Károly gróf építő tevékenységéhez. Művészettörténeti Értesítő 28. évf. 2. sz. 131–150.

MOLNÁR József

 • (1801) Eszterházy Károly gróf egri püspök... Magyar Könyvesház 13. évf. 88–89.
 • (1801) Eszterházy Károly gróf egri püspök... Magyar Könyvesház 14. évf. 52–58.

MÓRA Mihály

 • (1943) Eszterházy Károly gróf egri püspök szerepe a sommás házassági köteléki per jogtörténetében. In: Regnum. Egyháztörténeti évkönyv 1942–1943. Budapest, Magyar Katolikus Történetírók Munkaközössége. 5. köt. 524–535.

NAGY Andor

 • (2017) Eszterházy egyeteme. Séta az egri Líceumban. Eger, Líceum Kiadó. ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 1.)
 • (2017) Egri püspökök és az oktatás a 18. században. Eger, Líceum Kiadó. ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 2.)

NAGY Iván

 • (1858) Magyarország családai. Pest, Beimel J. és Kozma Vazul. 4. köt. 90.

NAGY József

 • (1978) Eger története. Budapest, Gondolat, 389.
 • (1993) Eger a XVIII. században. In: Nagy József (szerk.): Eszterházy Károly emlékezete. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova series. Tom. 21. Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. 9–23.

NAGY-L. ISTVÁN

 • (2012) Az Esterházy Ősök Galériája. In: Corde Aparto. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Hermann István – Karlinszky Balázs – Varga Tibor László. Veszprém, Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém Megyei Levéltár. 223–242.

NÁRAY József

 • (1799) Funebralis cupressus advenientibus... poesi. Dum solennis exequiae... Caroli episcopi Agriensis e comitibus Eszterházy de Galantha... celebrarentur. Agriae, Typographia Lycei. 8.

NEMES Lajos

 • (2001) Eger város önkormányzata 1687–1848. Eger, Bán Péter, - Tanulmányok Heves megye történetéből 16. (Eger, 2001)

NOVÁKY József

 • (1799) Halotti ditséret, mellyet... galanthai 's fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspöknek... utolsó gyászos tiszteletére mondott... 1799-dik esztendőben. EgerPüspöki Oskola, 33.

PAPP József

 • (1916) A bajor örökösödési háború és gróf Eszterházy Károly egri püspök. Egri Egyházmegyei Közlöny. 48. évf. 17. sz. 131–134.

PÁSZTHY Endre

 • (1841) Néhány vonás gróf Eszterházy Károly egri püspök életrajzából. In: Munkálatok 8. A pesti növendékpapság Magyar Iskolája. Buda, Egyetemi Nyomda. 272–284.

PFEIFFER János

 • (1940) Emlékezés gróf Esterházy Károly püspökről (1725–1799). Veszprém. Egyházmegyei Könyvnyomda
 • (1999) Emlékezés gróf Esterházy Károly püspökről In: Hermann István (szerk.): Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére. Pápa, 15–25.

PETERCSÁK Tivadar

 • (2013) Specula – Csillagászati Múzeum. In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. Eger. Líceum Kiadó, 151–167.

PIGLER Andor

 • (1922) A pápai plébániatemplom és mennyezetképei. Budapest, Budavári Tudományos Társaság, 86. 20 t.

PRILESZKY Joannes Baptista

 • (1744) Annales compendiarii regum et rerumSyriae, mumis veteribus illustrati, deducti ab obitu Alexandri Magni, ad Cn. Pompeji in Syriam adventum cum amplis prolegomenis. Inscripti honoribus... Mariae Theresiae... dum sub ejusdem auspiciis in... universitate Tyrnaviensi, ex Praelectionibus R. P. ... universam philosophiam publice propugnaret, et munificentia regia cruce gemmata donaretur... comes Carolus Eszterházy de Galantha. Viennae, Typohraphia Kaliwodiana. 90. p. 2 rézmetszet, 136 p. 19 tábla

POLÓNYINÉ KISS Adrien

 • (2007) Főpapi könyvtárak múltja és jelene. Adalékok az Egri Főegyházmegyei Könyvtár történetéhez. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Tanszék. Eger

RAJECZKY Benjámin

 • (1984) Szentmihályi Mihály „Egyházi énekeskönyv"-ének (1797–98) hangjegyes tervezete. In: Vigilia, 49. évf. 3. sz. 172–174.

RINGELHANN Béla – SOÓS Imre

 • (1960) Az egri Megyei Kórház elődeinek vázlatos története az 1726–1950. években. In: Emlékkönyv az egri Megyei Kórház fennállásának 10. évfordulójára. Eger, 7–52.
 • (1875) Samassa József érsek úr ő nagyméltósága válaszlevele a kultus-ministerhez. Egri Egyházmegyei Közlöny, 7. évf. 7. sz. 113–114.
 • (1888) Samassa József érsek úr ő excellentiája válasza Trefort Ágoston vallás- és közokt. Miniszter levelére. (Gróf Eszterházy Károly, egri püspök életrajza megírásának ügyében.) Egri Egyházmegyei Közlöny, 20. évf. 9. sz. 73–75.

SÁRKÖZY PÉTER

 • (2004) Recenzió: Eszterházy Károly Emlékkönyv. In: MTA Irodalomtörténeti Közlemények. CVIII. évf. 1. szám, Budapest, 121–124.

SOMOGYI Lipót

 • (1799) Halottas beszéd, mellyben a nagy méltóságu Galánthai gróf Eszterházy Károlynak, ... az egri megye püspöki főpásztorának .... harmadnapi szomorú gyászos egyházi pompával tiszteltetne ditső emlékezetét foglalta és élő nyelvvel hirdette.... Szent Ivány havának 10-dik napján. 1799-dik esztendejében. Győr, Streibig József

SOÓS Imre

 • (1967) Az egri egyetem felállításának terve (1754–1777). Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei V. Eger. 303–321.

STEINHUBER Andreas

 • (1895) Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in Rom. 1–2. köt. Freiburg im Bresgau, Herder. 2. köt. 198., 200., 322–324., 424.

STURMÁN Ferenc

 • (1799) Siralom, mellyel nagy méltóságú, és fő tisztelendő Eszterházy Károly egri püspököt... utolsó gyászos tisztelete alkalmatosságával... kesergette... 1799.. Eger, Püspöki Oskola, 11.

SUGÁR István

 • (1984) Az egri püspökök története. Budapest. Szent István Társulat. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója

SURÁNYI Imre

 • (2004) Címlapkuriózumok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. Eger (Kézirat EFK)
 • (2004) Csillagászati könyvritkaságok az egri Főegyházmegyei Könyvtárban. Eger (Kézirat EFK)
 • (2005) Címlapkuriózumok az egri Főegyházmegyei Könyvtár anyagából. Könyv és Könyvtár, 27(2005). 377–411.
 • (2005) Új ősnyomtatványok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. Magyar Könyvszemle. IV. 430–435. Budapest
 • (2005) Eger főpásztorainak, főpapjainak és felsőfokú tanintézményeinek liber gradualisai az egri Főegyházmegyei Könyvtárban. In: LÖFFLER Erzsébet – SEREGÉLY György (szerk.): Emlékkönyv Dr. Seregély István egri érsek aranymiséje alkalmából 177–227. Eger. Egri Főegyházmegye
 • (2009) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai. Válogatás a 11–19. századokban megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül. Eger. Líceum Kiadó
 • (2012) A tudomány és szépség találkozóhelye, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. In: Renn Oszkár (szerk.): Egri séták nemcsak egrieknek. II. köt. 75–80 p. (Egri Lokálpatrióta Egylet)

SZABÓ Erzsébet, dr.

 • (1958) Adatok gróf Eszterházy Károly püspök építési tevékenységéhez (1784–1795). Művészettöréneti Értesítő VII. 2–3. 200–204.

SZARVASI Margit

 • (1939) Magánkönyvtáraink a XVIII. században (Főpapok és főurak, nemesek és polgárok gyűjteményei). Budapest

SZÁNTÓ Imre

 • (1954) Egri püspöki város és felszabadulási pere a 18. században. Eger

SZECSKÓ Károly

 • (2013) Teológusképzés Egerben In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. 205–239. Eger. Líceum Kiadó
 • (2014) Az egykori felsőtárkányi kastély (Fourcontrasti). In: Renn Oszkár (szerk.): Egri séták nemcsak egrieknek. IV. köt. 91–96 p. (Egri Lokálpatrióta Egylet)

SZELESTEI N. László

 • (2013) Eszterházy Károly, a püspök In: Monok István (szerk.): In Agriam Adveni. 34–43. Eger, Líceum Kiadó (A helyi érték, Kulturális örökség tanulmányok, 1)

SZEPESSY Sándor

 • (1893) Az egri Lyceum bölcsőkora. Egri Egyházmegyei Közlöny XXV. 144–198.

SZINNYEI József

 • (1914) Magyar írók élete és munkái XIV. Budapest

SZMRECSÁNYI Miklós

 • (1925) Eger és környékének részletes kalauza. Budapest, Talkt Rt. 59.
 • (1925) Eszterházy Károly emlékezete. Érsekfőpásztorunk beszéde Eszterházy egri püspök születésének kétszázadik évfordulója alkalmával. Egri Egyházmegyei Közlöny, 57. évf. 5. sz. 73–75.
 • (1926) Esterházy és a művészet. In: Galanthai gróf Esterházy Károly egri püspök emlékének ünneplése születésének kétszázados évfordulója alkalmából Eger város közönségének 1925. évi december hó 13-ikán tartott díszközgyűlésén. 5–61. Eger. Az Érseki Líceum Könyvnyomdája
 • (1926) Eger és a művészet. Gróf Esterházy Károly egri püspök ünneplése. Eger
 • (1927) Gróf Eszterházy Károly egri püspök székesegyháztervei. Archeologiai Értesítő XLI. 156–169.
 • (1928) Esterházy rendelete az egyházi zenéről. Egri Egyházmegyei Közlöny. 60. évf. 3. sz. 38–39.

SZÖGI László

 • (2013) Eszterházy Károly helye a magyar felsőoktatás történetében In: Monok István (szerk.): In Agriam Adveni. 23–33. Eger, Líceum Kiadó (A helyi érték, Kulturális örökség tanulmányok, 1)

TANI, Maurizio

 • (2013) Arte, propaganda e costruzione dell'identità nell'Ungheria del XVIII secolo. II caso della grande committenza di Károly Eszterházy, vescovo di Eger e signore di Pápa In: Monok István (szerk.): In Agriam Adveni. 71–98. Eger, Líceum Kiadó (A helyi érték, Kulturális örökség tanulmányok, 1)

THALY Kálmán

 • (1888) A galánthai Esterházyak fraknai vonalának nemzedékrendjéhez. Turul, 6. évf. 2. sz. 16.

TOLDY Ferenc

 • (1853) Egri szűnnapok. Új Magyar Múzeum, 3. évf. 10. sz. 515–534.

TÓTH Tamás

 • (2013) A Collegium Germanicum et Hungaricum szerepe Eszterházy Károly életében In: Monok István (szerk.): In Agriam Adveni. 55–70. Eger, Líceum Kiadó (A helyi érték, Kulturális örökség tanulmányok, 1)

TREFORT Ágoston

 • (1875) Kegyeletes elismerés nagy Eszterházynk iránt. Egri Egyházmegyei Közlöny, 8. évf. 14. sz. 109–110.

UDVARDY László

 • (1898) Az egri érseki joglíceum története 1740–1896. Eger. Az Érseki Lyceum Könyvnyomdája

V. ECSEDY Judit

 • (2004) „egri püspöki líceumi nyomda" (szócikk). In: KŐSZEGHY Péter (főszerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. II. Calcagnini – Falkoner. 280–281. Budapest. Balassi Kiadó

V. MOLNÁR LÁSZLÓ

 • (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 118.

VANYÓ Tihamér

 • (1933) Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéiről 1600–1850. (Olaszországi Magyar Oklevéltár II.) Pannonhalma, 259–267.

VARGA Lajos

 • (1997) A Váci Egyházmegye történeti földrajza. Vác, [s. n.] 578.

VARGA László

 • (1980) Az egri püspöki nyomda megszervezése és könyvkiadása, megalakulásának első éveiben. Magyar Grafika, 24 (1980). 1. szám. 61–62.

VERESS Endre

 • (1917) A római Collegium Germanicum Hungaricum magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. Budapest, 166–168. (Fontes Rerum Hungaricum)

VERÓK Attila

 • (2013) Az érseki Líceumi nyomda. In: Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet 1763-2013. Eger. Líceum Kiadó, 191–202.

VÉGHSEŐ Tamás

 • (2013) Eszterházy Károly és a görögkatolikusok In: Monok István (szerk.): In Agriam Adveni. 44–54. Eger, Líceum Kiadó (A helyi érték, Kulturális örökség tanulmányok, 1)

WEBER Arthur

 • (1917) Katona István levele gróf Eszterházy Károly püspökhöz. Történelmi Szemle, 6. évf. 187–189.

WINKLER Gábor

 • (1999) Gróf Esterházy Károly építkezései Pápától Egerig. In: Hermann István (szerk.): Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére. Pápa, 53–62.

ZELLIGER Alajos

 • (1893) Egyházi írók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Bio- és bibliográfiai gyűjtemény. Nagyszombat, Szerző, 113–114.

ZSATKOVICS Kálmán

 • (1884) Az egri befolyás és az ez ellen vívott harc a munkácsi görög szertartású egyházmegye történelmében. Századok. 680., 766., 839.

ZSOLNAY LÁSZLÓ

 • (1996) Adatok Eszterházy Károly egri püspök építési irodájának működéséhez. In: Madaras László – Tálas László – Szabó László (szerk.): Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, IX., 205–214.

ТЕРДИК СИЛЬВЕСТЕР

 • (2016) Иосиф II и греко-католики. In: Славянский альманах. Институт славяноведения РАН, 2016/3–4. 196–209.

Szerző nélküli munkák (cím szerint)

 • (1794) Achtenmäßige Darstellung des aus Religionsfeier von dem römischen-katholischen Bischoff von Erlau Graqfen Carl von Esterhazy de Galantha bewirkten Umsturzes des zu Erlau vormals blühenden Adam NicolaischenHandlungshauses griechischer Religion, samt einer rechtlichen Beleuchtung der verschiedenen Erkenntnisse welche auf die wider gedachten Bischoff angestellte Entschädigungsklage ergangen sind. Göttingen, J. Ch. Dietrich. 192.
 • (1875) Adalékok gr. Eszterházy Károly egri püspök korához. Eger, 243–244.
 • (1782) Briefe Sr. r. k. k. ap. Majestät Josephs des Zweyten an S. Exc. Gr. Eszterházy und S. B. Em. Kard. Batthyany. – Litterae suae caes. Reg. Ap. Majest. Josephi II. ad com. de Eszterházy, cum iis ejusdem ad card. de Batthyány missis. Pest, 80., 15.
 • (1780) De caeremonialibus praeceptis Israelitico populo praescriptis exercitatio. [Liber gradualis. Praeses: Thomas Maria Soldatus. Graduatus: Stephanus Fischer.] Romae, Typographia Casaletti. 127.
 • (1819) Elfelejthetetlen emlékezetű egri püspök Galanthai gróf Eszterházy Károlynak jeles élete, közhasznú építési, és különösen az általa szerzett, utána pedig nevelkedett, megyebéli könyv-gyűjteményének leírása. Tudományos Gyűjtemény, 3. évf., 5. sz. 3–32.
 • (1840) [Eszterházy Károly arcképe] In: Nemzeti (Hazai) Vándor (szerk. Károlyi István) 1–11. 1831–1841, Pesten, Trattner és Károlyi nyomdája. 10. évf. 36.
 • (1875) Eszterházy Károly püspök életéből. Tárca. Eger, 14. évf. 30. sz. 234¬¬¬¬¬¬¬–235.
 • (1925) Eszterházy püspök keresztlevele. Egri Egyházmegyei Közlöny, 57. évf. 5. sz. 84–85.
 • (1926) Galanthai gróf Esterházy Károly egri püspök emlékének ünneplése születésének kétszázados évfordulója alkalmából Eger város közönségének 1925. december hó 13-ikán tartott díszközgyűlésén. Eger, Érseki Lyceumi Nyomda. 64.
 • (1799) Manibus excellentissimi domini Caroli e comitibus Eszterházy de Galantha episcopi agriensis proxime denati lessus nomine Regii Agriensis Gymnasium vulgatus occasione exequiarum. Agriae, Typographi Lycei, 4.
 • (1861) Néhány jellemző adoma gróf Eszterházy Károly hallhatatlan emlékű néhai püspök életéből. Egri értesítő. 2. évf. 1. sz. 5.
 • (1891) Páter Hiláriusz. Papi adomák, ötletek és jellemvonások gyűjteménye. Összegyűjtötte: BABIK József. Eger, Érseki Lyceumi Nyomda. 64–74.
 • (1799) Piis cineribus Caroli miseratione divina antistitis Agriensis posuit Agriensis athenaei iuventus. Agriae, Typographia Lycei. 4.
 • (1742) Res gestae in Ungaria ab anno Christi 1673. usquae ad annum 1768. Honoribus ... comitum Caroli Eszterházy de Galantha et Joannis Nyari de Begedh. Du min ... archi-episcopali Soc. Jesu Universitate Tyrnaviae anno 1742. prima philosophica laurea donarentur. promotore R. P. Michael Szegedi. Ab addictimis aondiscipulis inscripta. [Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu.]

< Vissza