Kiadványaink

Utolsó módosítás: 2020. január 22.

Az alábbiakban a Kutatócsoport tervezett és már meglévő kiadványairól tájékozódhatnak.

Az egyetemi tervektől az egyetemmé válásig

A Történelemtudományi Intézet dolgozóinak közös munkája eredményeként elkészült az egri Líceumhoz kötődő oktatás történetét bemutató kötet.

Az Esterhazyanum Kutatócsoport tagjainak közreműködésével is készült kötet a kezdetektől (1700) az egyetemmé válás évéig (2016) foglalja össze a több mint 300 éves egri (felső)oktatás történetét. Nagy Andornak az „Egyetemalapítási törekvések a barokk Egerben (1700-1828)" című írása bemutatja az egri universitas pilléreit és az egri egyetemi eszme máig ható örökségét. Bartók Béla Pyrker János László egri érseksége idejétől az államosításig mutatja be a Líceumhoz kötődő oktatási intézményeket „Az egri érseki Líceum iskolái (1828-1948)" címmel. A téma legújabb kori történetével pedig Makai János foglalkozik, aki „A pedagógiai főiskolától az egyetemig (1949-2016)" címmel foglalja össze az intézmény elmúlt évtizedeinek mozgalmas időszakát.

A könyv elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázata támogatta.

A "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat új kiadványai (2018)

2018-ban négy újabb füzettel bővült a „Líceumi Szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Ezekben gazdag képanyag és olvasmányos szöveg kíséretében a Líceum épületében egykor működő múzeumot, Eszterházy Károly Eger barokk képének kialakításában végzett munkáját, az egri fertálymesterség és a Líceum kapcsolatát, illetve Eszterházy Károly püspök mecénás tevékenységét ismerhetjük meg.

  • Veres Gábor: Az egri Érseki Líceum Múzeuma. „Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 7. Eger, Líceum Kiadó, 2018.
  • Bitskey István: Eszterházy Károly és barokk városa. „Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 8. Eger, Líceum Kiadó, 2018.
  • Petercsák Tivadar: Az egri fertálymesterség és a Líceum. „Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 9. Eger, Líceum Kiadó, 2018.
  • Löffler Erzsébet: A műpártoló és mecénás Eszterházy Károly. „Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 10. Eger, Líceum Kiadó, 2018.

Eszterházy egyeteme. Az egri Líceum képes albuma

A 2017. november 16-án Egerben megrendezett Eszterházy-konferencia keretében került bemutatásra az Esterhazyanum Kutatócsoport közreműködésével készült, az egri Líceumról szóló díszalbumot: Nagy Andor (szerk.): Eszterházy egyeteme. Az egri Líceum képes albuma. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

A szerzők az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetében működő Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, illetve az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport munkatársaiból kerültek ki.

A kiadvány műfajából következően elsősorban ismeretterjesztő írás. A szerzők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy új, a nagyközönség számára is vonzó, intellektuális és esztétikai élményt kiváltó képeskönyvet hozzanak létre.

Nagy Andor (szerk.): Eszterházy egyeteme. Az egri Líceum képes albuma. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék (1755-1949)

A 2017. november 16-án Egerben megrendezett Eszterházy-konferencia keretében került bemutatásra az EKE Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke, illetve az Esterhazyanum Kutatócsoport kollégáiból összeállt munkacsoport kétéves kutatómunkája. Ennek eredménye a Kossuth Kiadó és a Líceum Kiadó közös gondozásában megjelent „A könyvkiadó egri Líceum (1755–1949)" című kétkötetes bibliográfia, amely a Püspöki és Érseki Líceumi Nyomda működését kívánja rekonstruálni a fennállásának teljes időszakában.

A forráskiadást összeállító munkacsoport tagjai: Verók Attila, Nagy Andor, Mizera Tamás, Hamzók Judit, Dinnyés Patrik, Fülep Ádám.

Munkánk rövid ismertetése: Az 1800 előtti magyarországi nyomdászat története és kiadványtermése nemzetközi viszonylatban is megnyugtató feltártságnak örvend. A régi magyarországi nyomtatványok tételes számbavétele és kiadványonkénti jellemzése lassan eléri a 17. század végét. A következő századból is rengeteg bibliográfiai adat áll már a retrospektív nemzeti bibliográfiát építő szakemberek rendelkezésére. A 19. és a 20. század nyomdászati tömegtermelése azonban még csak nagyvonalakban körvonalazódik Kárpát-medencei szinten. Még sok fehér folt vár eltüntetésre a tipográfiai térképről.

A mostani bibliográfiai összeállítás egyetlen nyomda, az egri Püspöki (1755–1804), majd Érseki Líceumi Nyomda (1804–1949) kiadványait tárja fel a teljesség igényével. A közel kétszáz éven át megszakítás nélkül működő nyomda nemcsak a Magyarország egykori legnagyobb egyházmegyéjében, hanem az ország egyéb területein élőket is ellátta a legkülönfélébb nyomdatermékekkel. A kísérő tanulmányokkal bevezetett első kötetben az 1755 és 1852 között, azaz a kézisajtó korában készült nyomtatványokat vettük számba. A második kötet már az egri tipográfia nagyipari időszakába vezeti át az olvasót. A gyorssajtó egri megjelenésétől (1853) egészen a nyomda működésének beszüntetéséig (1949) ível ez a tipográfiatörténeti szakasz.

Kiadványunkkal azokhoz a művelődés- és könyvtörténeti kutatásokhoz csatlakozunk, amelyeknek immár patinás hagyományai vannak hazánkban. Olyan nyomdászattörténeti bibliográfia készült, amely egyetlen helyi officina kiadványpalettáját hivatott regisztrálni – hozzájárulva a magyarországi tipográfiatörténeti tabló teljesebbé tételéhez.

Mizera Tamás–Nagy Andor–Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék. I–II. Budapest–Eger, Kossuth Kiadó–Líceum Kiadó, 2017.

A "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat új kiadványai

Elkészült az Esterhazyanum Kutatócsoport „Líceumi szellemiség" című ismeretterjesztő sorozatának három új füzete, amelyek Pyrker János László érsek egri örökségét, Bartakovics Béla mecénási tevékenységét, valamint Eszterházy Károly püspök születésének kétszázadik évfordulójának (1925) emlékezetét mutatja be olvasmányos, képekkel gazdagon illusztrált formában.

Horváth István: Pyrker János László érsek egri öröksége. Eger, Líceum Kiadó, 2017. („Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 4.)

Tengely Adrienn: Bartakovics Béla, a kultúra mecénása. Eger, Líceum Kiadó, 2017. („Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 5.)

Bartók Béla: Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben. Eger, Líceum Kiadó, 2017. („Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat 6.)

A „Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat eddig elkészült részei

Líceum és Universitas. Az egri felsőoktatás története

Jónás Zoltán–Nagy Andor (szerk.): Líceum és Universitas. Az egri felsőoktatás története. Dokumentumfilm-sorozat. DVD kiadvány. Eger, Líceum Tv, 2017.

Az egri Líceum Televízió izgalmas kalandra invitálja a nézőket az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válása alkalmából készített hatrészes filmsorozatával. Az Esterhazyanum Kutatócsoport közreműködésével az adott téma szakértői és Jónás Zoltán szerkesztő-riporter az egri egyetem gondolatának megfogalmazásától a megvalósulásáig kalauzolják a nézőket és mutatnak rá az unikális helyi értékekre. Középpontban az egri Líceum épülete, amelyet még gróf Eszterházy Károly egri püspök építtetett fel, kifejezetten egyetemi képzés céljából – hazánkban elsőként – a 18. század második felében. Ennek keretében közelebbről is megismerjük az épület csillagásztornyát, amelynek kivitelezését és műszereinek beszerzését a világhírű Hell Miksa csillagász felügyelt. Megismerjük az egyetemi ház freskókkal díszített nagytermeit is, amelyek művészi kivitelezésükkel és vizuális szimbolikájukkal gyakorolnak hatást ma is a látogatóikra. Bemutatásra kerül az oktatás hátteréül szolgáló, több mint 60.000 kötetből álló barokk könyvtárnak és az ezzel szorosan együttműködött nyomdának a művelődésben betöltött szerepe is. A helyi értékeken túl az egri egyházmegye főpapjainak az oktatásra gyakorolt hatása kap kiemelt figyelmet, különösen pedig a bölcseleti, teológiai, jogi és orvosi képzés kiépítése, azok működtetése. Az egri Líceum épületében az oktatás az elmúlt évszázadokon át eltérő formában és szinten, de folyamatosan megmaradt. Éppen ezért figyelmet kapnak az „egyéb líceumi iskolák" (Magyarország első magyar nyelvű tanítóképzője, a fiú felső kereskedelmi iskola, az egri rajziskola, a tanárképző főiskola) izgalmas fordulatokkal bővelkedő története. A kultúrtörténeti utazás során megismerhetjük az intézmény tanárképzésben betöltött szerepét, s az alapító püspök megvalósult 250 éves álmát, az egyetemmé válás körülményeit.

Tartalom:

I. rész: EGRI PÜSPÖKÖK AZ OKTATÁSÉRT A XVIII. SZÁZADBAN - Az egyetemalapítás kezdetei Európában és Magyarországon

(Dr. Bitskey István – Dr. Ternyák Csaba)

II. rész: ESZTERHÁZY KÁROLY ÉS AZ EGRI LÍCEUM - Magyarország első egyetemi képzés céljából tervezett épülete
(Dr. Gebei Sándor – Kiss Adrienn – Dr. Ludányi Gabriella)

III. rész: AZ EGRI LÍCEUMI ISKOLÁK ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEI A XIX. SZÁZADI EGERBEN - Könyvtár és nyomda az oktatás szolgálatában
(Dr. Bodosi Béla – Dr. Verók Attila – Dr. Löffler Erzsébet)

IV. rész: EGYHÁZI ÉS VILÁGI OKTATÁS A XX. SZÁZADI EGERBEN - Az egri papnevelés kezdeteitől a II. világháború utáni egyetemalapítási kísérletig
(Dr. Dolhai Lajos – Dr. Bartók Béla – Dr. Horváth István)

V. rész: AZ EGRI TANÁRKÉPZÉS FEJLŐDÉSE 1949-TŐL NAPJAINKIG - Új lehetőségek és kihívások az egri főiskolán
(Dr. Zám Éva – Dr. Hauser Zoltán)

VI. rész: AZ EGRI ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM - Jövőkép az Eszterházy Károly Egyetemen
(Dr. Liptai Kálmán – Dr. Ternyák Csaba)

Össz. játékidő: 141 perc.
Angol és lengyel felirattal.

A műsor készítői:
Szerkesztő: Nagy Andor (Esterhazyanum Kutatócsoport)
Szerkesztő-riporter: Jónás Zoltán
Operatőr – vágó: Varga Ferenc
Operatőr: Kormos Ádám
Hangtechnika: Bók Tamás
Főcímzene: Magda Dávid - Orgonaimprovizációk
Designer: Tóth Melinda
A borítót tervezte: Vajdics Tamás

Líceumi szellemiség ismeretterjesztő sorozat

Az Eszterházy Károly Egyetem köszöntésére új ismeretterjesztő sorozatot indított az Esterhazyanum Kutatócsoport „Líceumi szellemiség" címmel. Az Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadójának gondozásában megjelenő sorozat célja, hogy a Líceumhoz, az egri felsőoktatáshoz, valamint az egri főpapokhoz kapcsolódó kulturális értékeinket felvillantsa és közvetítse Eger városa, valamint az Eszterházy Károly Egyetemre látogató vendégek számára.

Nagy Andor: Eszterházy egyeteme. Séta az egri Líceumban. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

A sorozat első része „Eszterházy egyeteme" címmel ismerteti az egyetemi gondolatot és kalauzolja végig az olvasót hazánk első egyetemi oktatás céljára készült épületében. A sorozat második része az „Egri püspökök és az oktatás a 18. században" címmel a barokk kor meghatározó főpapjainak (Telekesy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly) az oktatásra gyakorolt hatását ismerteti rövid, közérthető formában. A sorozat folytatásaként elkészült harmadik rész pedig az egri csillagvizsgáló torony egykori vezetőjének, Tittel Pál kalandos életén keresztül vezeti végig az olvasót, „Tittel Pál egri csillagász" címmel.

Nagy Andor–Pálos Zsófia: Egri püspökök és az oktatás a 18. században. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

A sorozat készítői a jövőben tervezett kiadványaival is a megalakult Eszterházy Károly Egyetemhez kötődő kulturális értékeket igyekszik a középpontba állítani és tisztelegni a közel 250 éve fennálló egri Líceum öröksége előtt.

Gál Tibor: Tittel Pál egri csillagász. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017. 

 

Egyház és társadalom. Válogatott tanulmányok a 2016. november 17-én, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezett Egyház és társadalom konferencia előadásaiból.

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport 2016. november 17-én szervezett konferenciát Egyház és társadalom címmel, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az egri egyetem patinás épületében megrendezett tudományos fórum széles spektrumú tematikát ölelt fel az újkori magyar művelődés tárgykörében, különös tekintettel az egyházi személyekkel, tanítókkal és tisztviselőkkel kapcsolatos karriertörténeti, értelmiségtörténeti vagy hatástörténeti megfontolásokra. A Magyarországon működő, illetve a határon túli doktori iskolák hallgatói az Egyház és társadalom, illetve az Egyház és nevelés szekciókban oszthatták meg kutatási eredményeiket a konferencia résztvevőivel. A most megjelent tanulmánykötetben ugyanezen felosztást követve találhatóak meg az előadások írott változatai.

A kötet megjelenését az Eszterházy Károly Egyetem, Esterhazyanum Kutatócsoport „11466-4/2016/FEKUT" 2016. évi intézményi kiválósági támogatás (eredményes szervezeti egység, kiválósági hely) pályázata támogatta.

Mizera Tamás–Nagy Andor (szerk.): Egyház és társadalom. Válogatott tanulmányok a 2016. november 17-én, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezett Egyház és társadalom konferencia előadásaiból. Eger, Líceum Kiadó, 2017.


< Vissza